Tietoja

Tämä on Turun yliopiston uskontotieteen epävirallinen blogi. Tarkoitus on toimia kanavana, jonka kautta oppiaineen väki voi julkaista blogikirjoituksia. Kirjoitukset eivät siis edusta oppiaineen tai yliopiston virallisia kantoja.

Kirjoittajat

Anna Haapalainen (Anna Haapalainen), FM, uskontotieteen tohtorikoulutettava
Teen väitöskirjaa uskonnollisuuden muutoksesta ja tämän muutoksen vaikutuksista seurakunnassa. Tutkimukseni kohteena on yksi evankelis-luterilainen suurehko kaupunkiseurakunta. Erityisiä pohdinnan aiheita ovat toimijuus, maallikoiden asema, uuskarismaattisuus ja yksilö–yhteisö suhteen problematiikka. Linkki kotisivulle: http://annahaapalainen.wordpress.com/

Riina Keto-Tokoi (), FM, uskontotieteen tohtorikoulutettava.
Teen väitöskirjaa turkkilaisessa peruskoulutusjärjestelmässä esiintyvistä uskonto- ja sekulaari-diskursseista. Opetussuunnitelmien, haastattelujen ja havainnoin avulla selvitän millaisia diskursseja uskonto ja sekulaari ovat, millaisia valtasuhteita liittyy uskonnon ja sekulaarin väliseen rajanvetoon ja miten nationalismi ja kansalaisuus kytkeytyvät näihin diskursseihin turkkilaisessa peruskoulutusjärjestelmässä.

Jaana Kouri (jkouri), FM, KM, uskontotieteen tohtorikoulutettava.
Teen väitöskirjaa Lypyrtin kylän suullisen historian merkityksenantoprosessista ja tutkijan paikallistumisesta. Minua kiinnostavat erityisesti ihmisen aikaan ja paikkaan ankkuroituva ympäristösuhteen käsitteellistäminen sekä etnografinen kirjoittaminen.

Jere Kyyrö (jjkyyr), FM, YTM, uskontotieteen tohtorikoulutettava
Teen väitöskirjatyötäni 2000-luvun median taidekiistoista, joissa suomalaisuus on nostettu esille. Olen kiinnostunut siitä, miten näiden kiistojen kautta jäsennetään yhteiskuntaa. Vaikka aihe ei olekaan kovin uskonnollinen, ammennan lähestymistavassani uskontoantropologian ja uskontososiologian tutkimustraditioista. Linkki kotisivulle: http://jerekyyro.wordpress.com/

Tiina Mahlamäki, FT, dosentti, yliopistonlehtori
Väitöskirjani (2005) käsitteli sukupuolen, kansalaisuuden ja uskonnon tulkintoja Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa. Vuonna 2009 ilmestyi Eeva Joenpellosta kirjoittamani elämäkerta. Tällä hetkellä kirjoitan elämäkertaa antroposofi-kirjailija Kersti Bergrothista. Erityisiä kiinnostuksenkohteitani ovat tällä hetkellä: sukupuoli, kirjallisuus, länsimainen esoteria, luova tietokirjoittaminen ja uskonnottomuus. Linkki kotisivulle: http://tituma.wordpress.com/

Teemu T. Mantsinen (teemutmantsinen), FT, uskontotieteen tutkija. Tutkin parhaillaan uskonnosta luopumista, erityisesti helluntailaisesta viiteryhmästä. Tein väitöskirjani helluntailaisuudesta, helluntailaisista ja yhteiskuntaluokasta. Omaa asiantuntemusalaani ovat uskontoantropologian ja uskontososiologian kysymykset ja erikoistumiseni ja mielenkiintoni kohteina ovat muun muassa helluntailaisuus, uskonnolliset yhteisöt, kulttuuri, yhteiskunta, kielen sosiaalisuus, sosiaalinen konstruktionismi, muutos sekä rationaalisen valinnan ja toiminnan teoriat. Linkki kotisivulle: http://teemutmantsinen.wordpress.com/

Tuomas Äystö (@TuomasÄystö), FM, uskontotieteen tohtorikoulutettava. Teen väitöskirjaa uskontoon ja lakiin liittyvistä kysymyksistä Suomessa. Erityisesti keskityn lakiin uskonrauhan rikkomisesta uuden rikoslain voimaantulon (v.1998) jälkeen. Tarkastelen oikeuspöytäkirjojen, lain valmisteludokumenttien ja oikeusoppineiden keskustelun avulla sitä, miten yksi valtion keskeimmistä instituutioista käsitteelistää uskontoa ja uskomusperinteissä pyhinä pidettyjä asioita. Yleisemmin minua kiinnostavat empiirisestä näkökulmasta muutkin uskonto vs. laki -kysymykset, kuten pukeutumisen säätely, avioliitto, uskonnonopetus, kirkon ja valtion suhteet jne.