Uskonnonopettajan tulevaisuus

Uskontotieteen oppiaine järjesti 7.5.14 keskustelun uskonnonopettajilta tulevaisuudessa vaadittavista kompetensseista ja siitä, miten uskonnonopettajia parhaalla mahdollisella tavalla jatkossa koulutettaisiin.

Tilaisuuden alussa professori Matti Kamppinen esitteli mahdollisia tulevaisuuspolkuja. Hän piti asiallisena Arto Kallioniemen Niin & Näin-lehdessä (2013) esittelemää mallia. Uskonnon oppiainetta tulisi kehittää pedagogisin perustein ja sitä tulisi muokata kohti vahvemmin (uskonto)tiedeperusteista katsomusopetusta, joka olisi verrattavissa vaikkapa historiaan.

Tilaisuudessa puhui myös FT Timo Himanen, joka on analysoinut uskonnonopetuksesta käytyä hyvin polarisoitunutta kansalaiskeskustelua. Sen keskiössä ovat ajatukset siitä, mitä uskonnonopetukselta oikein halutaan sekä siitä, mikä merkitys opetuksella nähdään olevan.

Käytännön ongelma koulumaailmassa on pienryhmäisten uskontojen kohdalla pula pätevistä opettajista, mikä tarkoittaa sitä, että opetus ei ole tasalaatuista. Himanen nosti esiin myös koululaisten hämmennyksen niissä tilanteissa, kun uskonnon ja muiden oppiaineiden, esimerkiksi historian, sisällöt eivät ole keskenään yhteensopivia.

Himanen muistutti, että katsomusopetuksen nykymalli Suomessa on ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden mukaista.
Se myös vastaa monikulttuurisuuden haasteisiin tarjoamalla oman uskonnon opetusta suurimmalle osalle uskontoperinteitä.

Himanen korosti, että kaikkien oppiaineiden kohdalla tehdään arvovalintoja. Ei ole neutraalia oppiainetta. Hän kannatti myös kaikille yhteistä tiedeperustaista katsomusainetta, jonka kehittämisessä voitaisiin ottaa mallia ja oppia muiden Pohjoismaiden kokemuksista. Erityisen tarkkaan pitäisi miettiä oppiaineen suhde kristinuskoon – jota ei voi kokonaan syrjäyttää.

Oppiaineessa tulisi korostaa oppilaiden vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Katsomusopetuksen pitäisi toimia sillanrakentajana, nostaa esiin uskonnon merkitys kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä lisätä ymmärrystä ja kykyjä eettiseen pohdintaan.

Suomen uskonnonopettajien liiton (SUOL) tuore puheenjohtaja Anna Saurama korosti, että uskonnonopetus on jo nyt parhaimmillaan kaikkea tuota ja enemmänkin. Uudet luonnokset opetussuunnitelmiksi ovat parhaillaan lausuntokierroksella, ja niihin kaikkien uskonnonopetuksesta kiinnostuneiden tulisi tutustua ja ottaa kantaa. Uudet, portaittain voimaan tulevat OPS:it esimerkiksi tarjoavat mahdollisuuden yhdistää oppilaita yli uskontorajojen, maailmanuskontoja käsitellään jo alaluokilla ja yläluokilla mukaan tulevat myös uskonnottomat ja uskontokriittiset katsomukset.

Miten tämän kaiken tulisi näkyä uskonnonopettajien koulutuksessa?

SUOLin sivut: www.suol.fi
Uudet esitykset OPSeiksi: http://oph.fi/ops2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s